Termékek Menü

Nyereményjáték játékszabályzat

Nyereményjáték játékszabályzat

Légy TE a nyertes! 
Csatlakozz játékunkhoz a facebook oldalunkon :) 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 
1. Általános rendelkezések 
A jelen nyereményjáték szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a Mikonyhánk Kft. (2213 Monorierdő, Tölgyfa utca 80. cégjegyzékszám: 13-09-148360, adószám: 23420801-2-13) mint a nyereményjátékok szervezője (a továbbiakban: Szervező), mint a Játékok lebonyolítója (továbbiakban: Lebonyolító) adta ki a Mikonyhánk.hu Facebook üzenőfali nyereményjátékaira vonatkozóan (a továbbiakban: Játékok). 
A szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játékok nem tartoznak a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 
A Játékok függetlenek a Facebooktól, a Facebook nem támogatja, nem vesz részt benne. 
Jelen játékszabályzat hatálya a szervező által meghirdetett játékokra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (továbbiakban: Játékos) akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékokban, és mindenkire, aki a Játékokkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel. 
A Játékos a Játékokban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékokban nem jogosult részt venni. Szervező és a lebonyolító jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékokból kizárni. 
2. Játék mechanizmus és részvételi feltételek 
Mechanizmus 
A Szervező a Mikonyhánk.hu Facebook oldalon (https://www.facebook.com/Mikonyhank/ )játékokat hirdet, a nyereményjáték felhívására szóló posztban közzétett időtartam és szabályok szerint. 
A felhasználóknak lehetősége van a játékra felhívó bejegyzés alatt megírni kommentben a Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték ideje alatt, a felhívó posztban feltett kérdésre adott válaszukat, vagy reakcióját cselekedni! Ezzel jelentkeznek az adott Nyereményjátékra, és részt vesznek a játékban, egyúttal a kommenteléssel elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat. 
Minden esetben a felhívó posztban kerül kihirdetésre a nyereményjáték időtartama. 
Akik a játékszabályzatnak és a játékfelhívásnak megfelelő kommentben jelentkeztek a nyereményjátékra részt vesznek a sorsoláson, melyen a játékfelhívásban meghirdetett számú nyertest sorsol Lebonyolító a játék időtartamának lejárta után. 
Nyeremény: 
A nyeremények minden esetben a nyereményjátékra felhívó posztban kerülnek kihirdetésre. 
Részvételi feltételek: 
A nyereményjátékban 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt, akik valós adatokkal regisztrált Facebook profillal és magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása. 
3. A játék időtartama: 
A játék időtartama minden esetben a felhívó poszt közzétételétől számítva az abban leírt időpontig tart. 
4. A nyertes kiválasztása 
Azok között, akik teljesítették a felhívó posztban, illetve a jelen játékszabályzatban meghatározott feltételeket, Lebonyolító a játék időtartamának leteltét követő 24 órán belül a felhívó posztban meghatározott számú nyertest sorsol, gépi sorsolással. 
A nyerteseknek az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül jelentkezniük kell nevükkel és címükkel üzenetben. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik valamelyik nyertes, helyette új nyertest sorsolhat a Lebonyolító. 
5. A nyeremények átvételének feltételei 
A Játékosok a Játékban történő regisztrációval egy időben elfogadják, hogy a Facebook profiljukon megadott nevüket a Lebonyolító eredményhirdetéskor közzé tegye. A Nyeremény átvételéhez a Nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a Lebonyolítóval az eredményhirdetéskor megadott elérhetőségek egyikén. Amennyiben a Nyertes az 3 munkanapon belül történő kapcsolatfelvételt elmulasztja, automatikusan lemond a Nyereményéről. Ilyenkor pótnyertes hirdetésére kerül sor. A Sorsoláson 4 darab pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a kisorsolás sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe, amennyiben a nyertes Játékos a Játékra történő regisztrációt követően, de még a Sorsolás időpontja előtt eltávolítja a hozzászólást, nem jelentkezik a Nyereményért a Lebonyolítónál, a Nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. A Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a Nyertes számára a kapcsolatfelvétel során megadott címre. A Lebonyolító nem vállal felelősséget a Nyertes által megadott hibás címből eredő károkért, illetve következményekért. A Nyeremény utáni esetleges adókötelezettségek teljesítése a Szervezőt terheli. A postai kézbesítés költsége a Szervezőt terheli. 
A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. 
A nyeremények díjmentes kiszállítását a Lebonyolító kizárólag magyarországi címre vállalja. 
6. Kizárások 
Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél és Lebonyolítónál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, ezen jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. 
A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Mikonyhánk.hu Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. 
Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki: a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy 
egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b) más Játékos vagy személy adataival (pl. Facebook profil) visszaél; c) Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti. 
Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el. 
A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban Szervező a Mikonyhánk.hu Facebook oldalon nyújt felvilágosítást. 
A Nyereményjátékon történő részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni, melyen a részvétel önkéntes és ingyenes. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti. 
7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések 
A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik. A jelen promócióban részt vevő játékosokat személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség nem terheli, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékosokat terhelik. 
8. Adatkezelés 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) az említett dátumtól alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Mikonyhánk Kft. az adatkezelési időtartam alatt kezelje.
A Felhasználó az adatkezelési jóváhagyó nyilatkozatát bármikor korlátozás és indoklás nélkül térítésmentesen visszavonhatja az rendeles@mikonyhank.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a Facebookon megadott név és profil cím adatok közlése kötelező. Szintén az rendeles@mikonyhank.hu email címen kérhető az adatok helyesbítése, kiegészítése vagy tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Felhasználó egyes személyes adatai vonatkozásában külön-külön is élhet. 
A Promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a Promóció során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott vagy elérhetővé vált adatait a Szervező díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából a jövőben is díjmentesen kezelje, egyéb, a Szervező által szervezett nyereményjáték során újból felhasználhassa a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényrendelkezéseinek megfelelően. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett hozzájárulása. Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a teljes nevének, lakcímének, esetlegesen telefonszámának Lebonyolító részére való rendelkezésére bocsátása. 
Az adatkezelés időtartama a pályázat leadásával kezdődik és a cél megvalósulásáig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri. 
A Szervező, illetve a Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. 
A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A játékos személyes adataihoz az adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai férhetnek hozzá, akik az adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. 
Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
9. További adatkezelési szabályok
a.) Az adatkezelő
Az adatkezelő a Mikonyhánk Kft. (2213, Monorierdő Tölgyfa utca 74. cégjegyzékszám: 13-09-148360, adószám: 23420801-2-13)
b.) Az adatvédelmi felelős/tisztviselő Az Infotv. 24. § alapján az adatkezelőnél kinevezett belső adatvédelmi felelős – a GDPR hatályba lépése után, annak 37. cikke szerinti adatvédelmi tisztviselő – elérhetősége: a 2213, Monorierdő Tölgyfa utca 74. postai cím vagy az rendeles@mikonyhank.hu e-mail cím. 
A belső adatvédelmi felelős/adatvédelmi tisztviselő az Infotv./GDPR értelmében kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, közreműködik az érintettek jogainak biztosításában, ezért kérjük, hogy kérdéseivel, észrevételeivel forduljon az adatvédelmi felelőshöz bizalommal.
c.) Az adatkezelés célja és jogalapja Az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes. Az adatkezelés célja: a Játék megszervezése és lebonyolítása, továbbá – az erre irányuló külön hozzájárulást megadó személyek körében – a Sorsolás megszervezése és lebonyolítása, továbbá a közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú küldemények küldésének lehetővé tétele. Az adatkezelés jogalapja: az érintett által a regisztráció során adott önkéntes és tájékozott hozzájárulás.
A játékosok által a Mikonyhánk.hu Facebook oldalán megosztott tartalmat a Szervező marketing célokra felhasználhatja. 
A játékban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését. 
A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. 
A játékkal kapcsolatban további felvilágosítás a Mikonyhánk.hu Facebook oldalán kérhető. 
10. Felelősség kizárása 
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. 
A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését. 
A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizárja a Promócióból azt a játékost, amely jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért 
Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban sem a Szervezőtőtől, sem a Lebonyolítótól nem követelheti. 
A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. 
A játékosok feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. 
A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. 
A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. 
Mikonyhánk Kft. 
Szervező 
Monorierdő, 2021.10.04.

Légy TE a nyertes! 
Csatlakozz játékunkhoz a facebook oldalunkon :) 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 
1. Általános rendelkezések 
A jelen nyereményjáték szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a Mikonyhánk Kft. (2213 Monorierdő, Tölgyfa utca 80. cégjegyzékszám: 13-09-148360, adószám: 23420801-2-13) mint a nyereményjátékok szervezője (a továbbiakban: Szervező), mint a Játékok lebonyolítója (továbbiakban: Lebonyolító) adta ki a Mikonyhánk.hu Facebook üzenőfali nyereményjátékaira vonatkozóan (a továbbiakban: Játékok). 
A szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játékok nem tartoznak a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 
A Játékok függetlenek a Facebooktól, a Facebook nem támogatja, nem vesz részt benne. 
Jelen játékszabályzat hatálya a szervező által meghirdetett játékokra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (továbbiakban: Játékos) akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékokban, és mindenkire, aki a Játékokkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel. 
A Játékos a Játékokban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékokban nem jogosult részt venni. Szervező és a lebonyolító jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékokból kizárni. 
2. Játék mechanizmus és részvételi feltételek 
Mechanizmus 
A Szervező a Mikonyhánk.hu Facebook oldalon (https://www.facebook.com/Mikonyhank/ )játékokat hirdet, a nyereményjáték felhívására szóló posztban közzétett időtartam és szabályok szerint. 
A felhasználóknak lehetősége van a játékra felhívó bejegyzés alatt megírni kommentben a Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték ideje alatt, a felhívó posztban feltett kérdésre adott válaszukat, vagy reakcióját cselekedni! Ezzel jelentkeznek az adott Nyereményjátékra, és részt vesznek a játékban, egyúttal a kommenteléssel elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat. 
Minden esetben a felhívó posztban kerül kihirdetésre a nyereményjáték időtartama. 
Akik a játékszabályzatnak és a játékfelhívásnak megfelelő kommentben jelentkeztek a nyereményjátékra részt vesznek a sorsoláson, melyen a játékfelhívásban meghirdetett számú nyertest sorsol Lebonyolító a játék időtartamának lejárta után. 
Nyeremény: 
A nyeremények minden esetben a nyereményjátékra felhívó posztban kerülnek kihirdetésre. 
Részvételi feltételek: 
A nyereményjátékban 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt, akik valós adatokkal regisztrált Facebook profillal és magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása. 
3. A játék időtartama: 
A játék időtartama minden esetben a felhívó poszt közzétételétől számítva az abban leírt időpontig tart. 
4. A nyertes kiválasztása 
Azok között, akik teljesítették a felhívó posztban, illetve a jelen játékszabályzatban meghatározott feltételeket, Lebonyolító a játék időtartamának leteltét követő 24 órán belül a felhívó posztban meghatározott számú nyertest sorsol, gépi sorsolással. 
A nyerteseknek az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül jelentkezniük kell nevükkel és címükkel üzenetben. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik valamelyik nyertes, helyette új nyertest sorsolhat a Lebonyolító. 
5. A nyeremények átvételének feltételei 
A Játékosok a Játékban történő regisztrációval egy időben elfogadják, hogy a Facebook profiljukon megadott nevüket a Lebonyolító eredményhirdetéskor közzé tegye. A Nyeremény átvételéhez a Nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a Lebonyolítóval az eredményhirdetéskor megadott elérhetőségek egyikén. Amennyiben a Nyertes az 3 munkanapon belül történő kapcsolatfelvételt elmulasztja, automatikusan lemond a Nyereményéről. Ilyenkor pótnyertes hirdetésére kerül sor. A Sorsoláson 4 darab pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a kisorsolás sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe, amennyiben a nyertes Játékos a Játékra történő regisztrációt követően, de még a Sorsolás időpontja előtt eltávolítja a hozzászólást, nem jelentkezik a Nyereményért a Lebonyolítónál, a Nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. A Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a Nyertes számára a kapcsolatfelvétel során megadott címre. A Lebonyolító nem vállal felelősséget a Nyertes által megadott hibás címből eredő károkért, illetve következményekért. A Nyeremény utáni esetleges adókötelezettségek teljesítése a Szervezőt terheli. A postai kézbesítés költsége a Szervezőt terheli. 
A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. 
A nyeremények díjmentes kiszállítását a Lebonyolító kizárólag magyarországi címre vállalja. 
6. Kizárások 
Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél és Lebonyolítónál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, ezen jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. 
A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Mikonyhánk.hu Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. 
Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki: a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy 
egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b) más Játékos vagy személy adataival (pl. Facebook profil) visszaél; c) Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti. 
Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el. 
A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban Szervező a Mikonyhánk.hu Facebook oldalon nyújt felvilágosítást. 
A Nyereményjátékon történő részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni, melyen a részvétel önkéntes és ingyenes. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti. 
7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések 
A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik. A jelen promócióban részt vevő játékosokat személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség nem terheli, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékosokat terhelik. 
8. Adatkezelés 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) az említett dátumtól alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Mikonyhánk Kft. az adatkezelési időtartam alatt kezelje.
A Felhasználó az adatkezelési jóváhagyó nyilatkozatát bármikor korlátozás és indoklás nélkül térítésmentesen visszavonhatja az rendeles@mikonyhank.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a Facebookon megadott név és profil cím adatok közlése kötelező. Szintén az rendeles@mikonyhank.hu email címen kérhető az adatok helyesbítése, kiegészítése vagy tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Felhasználó egyes személyes adatai vonatkozásában külön-külön is élhet. 
A Promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a Promóció során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott vagy elérhetővé vált adatait a Szervező díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából a jövőben is díjmentesen kezelje, egyéb, a Szervező által szervezett nyereményjáték során újból felhasználhassa a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényrendelkezéseinek megfelelően. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett hozzájárulása. Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a teljes nevének, lakcímének, esetlegesen telefonszámának Lebonyolító részére való rendelkezésére bocsátása. 
Az adatkezelés időtartama a pályázat leadásával kezdődik és a cél megvalósulásáig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri. 
A Szervező, illetve a Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. 
A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A játékos személyes adataihoz az adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai férhetnek hozzá, akik az adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. 
Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
9. További adatkezelési szabályok
a.) Az adatkezelő
Az adatkezelő a Mikonyhánk Kft. (2213, Monorierdő Tölgyfa utca 74. cégjegyzékszám: 13-09-148360, adószám: 23420801-2-13)
b.) Az adatvédelmi felelős/tisztviselő Az Infotv. 24. § alapján az adatkezelőnél kinevezett belső adatvédelmi felelős – a GDPR hatályba lépése után, annak 37. cikke szerinti adatvédelmi tisztviselő – elérhetősége: a 2213, Monorierdő Tölgyfa utca 74. postai cím vagy az rendeles@mikonyhank.hu e-mail cím. 
A belső adatvédelmi felelős/adatvédelmi tisztviselő az Infotv./GDPR értelmében kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, közreműködik az érintettek jogainak biztosításában, ezért kérjük, hogy kérdéseivel, észrevételeivel forduljon az adatvédelmi felelőshöz bizalommal.
c.) Az adatkezelés célja és jogalapja Az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes. Az adatkezelés célja: a Játék megszervezése és lebonyolítása, továbbá – az erre irányuló külön hozzájárulást megadó személyek körében – a Sorsolás megszervezése és lebonyolítása, továbbá a közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú küldemények küldésének lehetővé tétele. Az adatkezelés jogalapja: az érintett által a regisztráció során adott önkéntes és tájékozott hozzájárulás.
A játékosok által a Mikonyhánk.hu Facebook oldalán megosztott tartalmat a Szervező marketing célokra felhasználhatja. 
A játékban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését. 
A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. 
A játékkal kapcsolatban további felvilágosítás a Mikonyhánk.hu Facebook oldalán kérhető. 
10. Felelősség kizárása 
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. 
A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését. 
A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizárja a Promócióból azt a játékost, amely jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért 
Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban sem a Szervezőtőtől, sem a Lebonyolítótól nem követelheti. 
A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. 
A játékosok feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. 
A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. 
A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. 
Mikonyhánk Kft. 
Szervező 
Monorierdő, 2022.04.08.

Tartalomhoz tartozó címkék: hír Nyereményjáték